Политика и икономика - обучения

Портал за политиката , икономиката и обученията.

студентски организации

От политически аспект, публичната администрация е онази наука, която прави най-силна връзка с останалите обществени науки. Публична администрация е неповторима по своята уникалност обществена наука, която притежава специфичен характер. Въпреки, че е отделно обособена наука, тя използва един голям % от методите и постиженията на други науки в обществото. Това улеснява нейният анализ и разглеждането й през призма от различни обществени науки. От политическа гледна позиция, публична администрация е тясно със самата политика. Тя спомага за осъществяване на държавна политика и се влияе от политически промени, процеси в държавата и сред обществото. Като политическа наука е и политическият анализ. Той се прилага в публична администрация и за осъществяване на местна и държавна политика. Науката публична администрация е свързана и с правото. С това се обяснява и теорията за разделение на властта на съдебна, законодателна и изпълнителна с администрация. Последната е свързана с изпълнение на закони и нормативни актове. Публична администрация…
Икономика е наука със социално значение. Тя се занимава с изучаване на търговия, производство, разпределение и потребление на услуги и стоки. Икономиката дава обяснения на това как различните икономики работят и как си взаимодействат икономическите агенти. Това е наука за обекти и субекти от икономическия живот; наука за най-прецизно използване на различните типове ресурси. Икономиката е  наука изучаваща поведение и решения на субекти, заложени в основата на икономическия живот и съвременното обществото. В икономически науки се правят разграничения на отделните аспекти от икономиката. Към тях се отнася позитивен модел за икономика, който представя положителната страна като въпрос: „какво е“ и икономика на нормите. Втората защитава, това: „как трябва да е“. Като главно разграничение на двата типа икономически науки и в учебниците по икономика се залага на микрото и макрото или известни като Микроикономика и Макроикономика. Микроикономиката се занимава с изучаване на инфлация, безработица, икономически растеж, фискална политика, монетарна. Като друго…
Информация свързана с обучението на теми политикат и икономика. Очаквайте полезни материали.